0511-462980
4

4

4

Het is hard werken in groep 4. De basis die in groep 3 is gelegd wordt uitgebreid.

In groep 4 vindt de overgang plaats van het aanvankelijk naar het voorgezet technisch lezen. Het leestempo gaat een steeds belangrijker rol spelen. Met lezen vergroot je ook je woordenschat. Dit is belangrijk voor het begrijpend lezen. Het is ook belangrijk om thuis het lezen te stimuleren. Kinderen moeten zoveel mogelijk "leeskilometers" maken.

Bij lezen begin je bij letters. Daaraan koppel je klanken en zo kom je achter de betekenis van woorden. Bij spellen moet je juist vanuit woorden klanken onderscheiden. Dit noemen we hakken en plakken. Een woord wordt in stukjes gehakt om de klank te kunnen horen. En daarna weer aan elkaar geplakt om de betekenis van het hele woord te kunnen begrijpen. Er wordt gebruikt gemaakt van spellingscategorieën. Dit houdt in dat er steeds een bepaalde groep woorden aan bod komt waarvoor dezelfde regels gelden. Spel(l)enderwijs wordt er geleerd! Zo zijn er luisterwoorden waarbij woorden geschreven worden zoals ze klinken. Ook zijn er regelwoorden. Hiervan weet je hoe ze geschreven moeten worden door de regels die gelden. Tenslotte zijn er nog weetwoorden. Deze moeten uit het hoofd geleerd worden. Voor deze regels zijn er namelijk geen regels.

Iedere dag staat er een taalles op het programma. We werken met een taalboek, schrift en Chromebook. Woordenschat, taalbeschouwing, spreken, luisteren en schrijven staan centraal.

In groep 4 worden naast het schrijven van woorden en zinnen ook alle hoofdletters aangeboden. De leerlingen schrijven in het begin van het jaar met potlood, later oefenen ze ook met andere schrijfmaterialen, zoals balpen en een gel-pen.

De getallen waarmee wordt gerekend worden steeds groter. We rekenen tot 100. De leerlingen oefenen onder andere met optellen, aftrekken, splitsen en getallen op de getallenlijn plaatsen. Er wordt een begin gemaakt met het uit het hoofd leren van de tafels, leerlingen gaan steeds preciezer leren klokkijken en rekenen met geld.

't Partoer is een drietalig school, Fries en Engels komen ruimschoots aan bod gedurende de week.

In groep 4 wordt de leerlingen voor het eerst geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek aangeboden. De leerlingen leren zo veel van de wereld om zich heen.

Bij verkeer volgen de leerlingen interactieve lessen op het digibord en maken opdrachten in een werkboek. Iedere week zijn er lessen muziek en bewegingsonderwijs. Deze lessen worden gegeven door vakleerkrachten.

Aan het ontwikkelen van zelfstandigheid wordt ook in groep 4 al gewerkt. Leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht en overzicht houden over gedane opdrachten. We starten hiermee halverwege groep 4. Voor meer informatie, zie het blokje ‘Alle groepen’.

Naast dit alles besteden we ook veel aandacht aan creativiteit en omgaan met elkaar. Kortom er valt heel veel te leren in groep 4!