0511-462980
Regels omtrent verlof

Regels omtrent verlof

Regels omtrent verlof

De leerplichtwet
Net als in vele andere landen in de wereld kent Nederland een leerplichtwet. In deze wet staat omschreven dat alle kinderen in Nederland vanaf hun vijfde jaar tot en met het schooljaar waarin ze achttien worden verplicht naar school moeten. Dit geldt in Nederland dus voor alle leerlingen die in het basisonderwijs zitten en voor het grootste deel van de middelbare scholieren.

De ouders dienen ervoor te zorgen dat de leerlingen de school geregeld bezoeken. Als de leerlingen twaalf jaar of ouder zijn worden zij voor dit geregeld schoolbezoek medeverantwoordelijk gehouden. De directeur van de school heeft een meldingsplicht naar de leerplichtambtenaar, als leerlingen niet op school verschijnen zonder dat hier goede redenen voor zijn (zie volgende alinea). De leerplichtambtenaar heeft een toezichthoudende taak en komt in actie als er iets niet goed gaat. Daarnaast geeft hij of zij voorlichting en informatie aan ouders, leerlingen en scholen.

De leerplichtwet en extra verlof
De leerplichtwet maakt een aantal uitzonderingen op het verplichte schoolbezoek. Als een leerling bijvoorbeeld ziek is, kan hij niet naar school. U dient dit wel zo snel mogelijk (liefst voor 8.30 uur) aan de school te melden. Ook zijn er regels afgesproken in de Leerplichtwet als er leerlingen zijn die om bijzondere redenen extra verlof moeten hebben. De Leerplichtwet geeft ouders en leerlingen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen extra verlof te vragen. Het gaat om twee soorten extra verlof, namelijk: extra vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Extra vakantieverlof (art. 11 lid f. van de leerplichtwet)
Extra vakantieverlof is alleen dan mogelijk als ouders en kinderen in de normale vakanties niet samen weg kunnen, omdat de werkzaamheden van één of beide ouders dat niet toelaten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een van de ouders in de horeca werkzaam is en in de vakanties moet werken. Wel dient u rekening te houden met de volgende voorwaarden:

 • In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.
 • De verlofperiode mag maximaal tien aaneengesloten schooldagen beslaan.
 • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
 • Dit verlof mag maar één keer per schooljaar worden gegeven.

U moet een verklaring van uw werkgever inleveren waaruit de noodzaak van dit extra verlof blijkt (of een verklaring op officieel briefpapier in geval u een eigen bedrijf heeft)

Verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 lid g. van de leerplichtwet)
Onder dit verlof vallen omstandigheden die buiten de wil van de ouders of leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • verhuizing van het gezin;
 • bezoek aan rechtbank in verband met wettelijke verplichtingen;
 • bijwonen van huwelijk van bloed- en aanverwanten;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten;
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten (aantal dagen wordt bepaald in overleg met (locatie)directeur en/of leerplichtambtenaar);
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten;
 • het voldoen aan religieuze verplichtingen.

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek aan het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

In verband met de bezwaartermijn dient het verlof acht weken van tevoren aangevraagd te worden of zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de verlofgrond (overlijden, ziekte, et cetera).

Hoe extra verlof aan te vragen
Het aanvraagformulier voor extra verlof is te verkrijgen op school. U dient de volledig ingevulde aanvraag, inclusief (werkgevers)verklaringen, in te leveren bij de school. Voor verlofaanvragen die de maximale tien dagen niet te boven gaan, neemt de (locatie)directeur zelf een besluit. Dit besluit maakt hij binnen vijf schooldagen schriftelijk aan u bekend door middel van een beschikking.

Aanvragen die de tien dagen te boven gaan worden door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Het besluit wordt dan binnen tien schooldagen schriftelijk aan u bekendgemaakt. In spoedgevallen wordt het schriftelijk besluit voorafgegaan door mondelinge toestemming.

Bezwaar tegen een besluit
Bent u het niet eens met het genomen besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen bij diegene die het besluit genomen heeft. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om de zaak nog eens mondeling toe te lichten. Binnen vijf schooldagen wordt het besluit met betrekking tot het bezwaar aan u kenbaar gemaakt. Mocht u het met dit besluit nog niet eens zijn, dan rest nog een procedure bij het Arrondissementsgerecht, sector Bestuursrecht.

Vragen?
Vragen over dit onderwerp kunt u richten aan de directeur van de school of aan de leerplichtambtenaar van uw woongemeente:

Gemeente Tytsjerksteradiel
t.a.v. de leerplichtambtenaar
afd. WOS, sectie onderwijs
Postbus 3, 9250 AA Burgum
Raadhuisstraat 7, 9251 GH Burgum
Tel.: 0511-460763

Administratie en maatregelen
De school voert een zeer strikte administratie ten aanzien van de afwezigheid van leerlingen. Dagelijks wordt, zowel aan het begin van de ochtendlessen als aan het begin van de middaglessen, in alle groepen geïnventariseerd welke kinderen afwezig zijn. Afwezigheid leggen we in groepsoverzichten schriftelijk vast. De groepsleerkracht neemt contact op met de ouders, wanneer een kind zonder bericht afwezig is. Regelmatig verzuim brengt de groepsleerkracht ter sprake bij de directie. Indien daartoe aanleiding bestaat, neemt de directeur of de leerkracht contact op met de ouders van het betreffende kind.

In vervolg hierop kunnen we eventueel de volgende maatregelen nemen:

 • afspraken nogmaals benadrukken en ouders verplichten absentie te melden;
 • inschakelen van de schoolarts bij frequente ziekmelding;
 • inschakelen van de leerplichtambtenaar bij ongeoorloofd schoolverzuim.

Zowel bij de leerlingbesprekingen als bij de oudercontactavonden wordt verzuim in het overleg betrokken.