0511-462980
Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

OPO Furore, waar OBS ’t Partoer onder valt, is een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeentes Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Op onze scholen is iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of etniciteit welkom. In het leef- en leerklimaat van onze scholen is het belangrijk dat kinderen respectvol leren omgaan met anderen en andersdenkenden. Wederzijds respect wordt mede vormgegeven door expliciete aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden. Het openbaar onderwijs gaat uit van de democratische beginselen, zoals vastgelegd in de (Grond)wet en internationale verdragen. Het openbaar onderwijs stimuleert kinderen tot onafhankelijk denken en leren kinderen verdraagzaam te zijn naar anderen. Hierdoor worden zij (zelf)bewuste, actieve, en waardevolle burgers van onze samenleving. Waardoor zij verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij, nu en in de toekomst.